Tin tức

Từ bất định: much, many

21/08/2020 09:59:45 Sáng

1. Much ( = a large quantity of ) đứng trước danh từ số ít không đếm được.
Ví dụ:  He drinks much wine  –> Nó uống nhiều rượu 
           I drink much milk   –>  Tôi uống nhiều sữa 
2. Many ( = a large number of ) đứng trước danh từ đếm được ở số nhiều.
Ví dụ: Many boys are lazy  –>  Nhiều học sinh lười
Chú ý:
a. Many và many a không khác nhau về nghĩa nhưng sau many a, danh từ ở số ít và do đó động từ cũng phải chia ở số ít.
Ví dụ:  Many boys are lazy –>  Many a boy is lazy
b. Khi tính từ, much và many thường chỉ dùng trong câu phủ định và nghi vấn; còn trong câu xác định , much được thay bằng a great deal of hoặc a lot of ; còn many được thay bằng a lot of.
Ví dụ:
 Phủ định
I haven’t much money   –>  Tôi không có nhiều bạn 
I haven’t many friends   –>  Tôi không có nhiều bạn
Xác định
I have a great deal of money  –>  Tôi có nhiều tiền
I have a lot of friends   –>  Tôi có nhiều bạn
3. Much và many còn đi với những kiểu nói sau:
So much, so many: biết bao nhiêu 
How much, how many: bao nhiêu
Too much, too many: quá nhiều, nhiều quá
Ví dụ:
You drink so much wine !   –>  Bạn uống biết bao nhiêu là rượu ! 
How many books have you bought ? –>  Anh đã mua bao nhiêu cuốn sách ?
Lịch khai giảng các khóa học tiếng Anh tại ngoại ngữ iSUN xem tại đây.

Ngoại ngữ iSUN – tiếng Anh cho mọi lứa tuổi

Từ bất định: much, many
Từ bất định: much, many

Nguồn:https://isun.edu.vn