Tin tức

Từ bất định: Little, Few

31/08/2020 14:53:40 Chiều

1. Little dùng với danh từ không đếm được ở số ít ( giống như much )
Ví dụ:

 He drinks little wine     –>   Ông ta uống ít rượu
 He has little knowledge   –> Ông ta có ít kiến thức
2. Few ( = a small number of ) dùng với danh từ đếm được ở số nhiều.
Ví dụ:
 I have few friends    –>   Tôi có ít bạn
 I has few books      –>    Nó có ít sách
CHÚ Ý:
a. Sự khác nhau giữa few và a few, cũng như giữa little và a little như sau:
few, little nhấn mạnh nghĩa: ít 
a few, a little: một vài, một ít
Ví dụ:  I have only few friends  –>  Tôi chỉ có ít bạn
           He drinks little coffee    –>   Nó uống ít cà phê lắm
b. little và few ít khi thấy dùng trong câu xác định ( trừ khi có very, too đi trước ) nhất là trong văn thường đàm. Vậy ta dùng not much thay cho little, và not many thay cho few.
Ví dụ:
Thay vì nói:   I have little time 
Ta nói:           I haven’t much time  ( Tôi có ít thì giờ )
Lịch khai giảng các khóa học tiếng Anh tại ngoại ngữ iSUN xem tại đây

Ngoại ngữ iSUN – tiếng Anh cho mọi lứa tuổi

Nguồn:https://isun.edu.vn