Tin tức

Trường hợp tính từ đứng sau danh từ trong tiếng Anh

04/07/2020 15:00:12 Chiều
 1. Khi tính từ có bổ túc từ:
  Ví dụ:
            – I want a glass full of water
            Tôi cần một ly nước đầy
            – He is a boy worthy of praise
            Nó là một học sinh đáng ca ngợi
  Chú ý: ” water ” là bổ túc cho từ ” full “, cũng như ” praise ” là bổ túc từ cho ” worthy ” . Nếu không có bổ túc từ, ta phải viết: ” I want a full glass ” ( Tôi cần một ly đầy ) hoặc ” He is a worthy boy ” ( Nó là một học sinh xứng đáng )
 2. Khi tính từ định phẩm cho những từ something, anything, nothing.
  Ví dụ:
            – There is nothing new under the sun
            Không có gì mới dưới ánh sáng mặt trời 
            – Do you have anything interesting?
            Bạn có điều gì hay không?
 3. Khi tính từ được thành lập với tiếp đầu ngữ ” a “
  Ví dụ:
            – We saw a picture of a lion asleep
            Chúng tôi thấy bức hình một con sư tử ngủ
            – An has never seen a deer alive
            An chưa bao giờ thấy một con nai sống
  Chú ý: Nhưng chúng ta phải viết : ” We saw a picture of a sleeping lion ” hoặc ” An has never seen a living deer “