Tin tức

Trường hợp dùng sỡ hữu cách trong tiếng Anh

07/07/2020 15:15:54 Chiều

a. Sở hữu cách áp dụng cho các danh từ chỉ người ta, súc vật.
Ví dụ:  – My father’s car: xe hơi của cha tôi.
           – The cat’s tail: đuôi của con mèo
b. Sở hữu cách áp dụng cho tất cả các tiếng có danh động từ ( gerund ) theo sau:
Ví dụ: 
          – The leaves falling makes me homesick.
            Cảnh lá rụng làm tôi nhớ nhà
          – The clock’s being slow spoils the programme.
            Đồng hồ chậm làm hỏng chương trình
c. Sở hữu cách cũng áp dụng cho các danh từ chỉ thời gian và khoảng cách
Ví dụ: 
          – An hour’s talk : một cuộc nói chuyện lâu một tiếng
          – A two kilometers’ walk: một cuộc đi bộ dài hai cây số
d. Sở hữu cách áp dụng cho các danh từ được nhân cách hóa
Ví dụ: 

          – The wind’s voice: tiếng gió
          – Death’s call: tiếng gọi của tử thần

Ngoại ngữ iSUN – tiếng Anh cho mọi lứa tuổi
                                                                                                                                              Nguồn:https://isun.edu.vn