Tin tức

Trường hợp đặc biệt dùng ” The ” trong tiếng Anh

28/07/2020 09:43:36 Sáng

a. Danh từ được chỉ định bởi một tính từ ở cực cấp ( superlative ).
  Ví dụ: Mont Blanc is the highest mountain in Europe.
            Mont Blanc là ngọn núi cao nhất ở Châu Âu.
b. Danh từ cụ thể số ít đại diện cho cả loại
  Ví dụ: – The ant is industrious
               Kiến là loài cần mẫn
             – The dog is a faithful animal
               Chó là một giống vật có nghĩa…
c. Danh từ tập hợp, hoặc tính từ dùng như danh từ tập hợp
  Ví dụ: – I don’t like the crowd.

I don't like the crowd
I don’t like the crow

               Tôi không thích đám đông
            – The rich are not always happy.
               Những người giàu không phải lúc nào cũng sung sướng
            – We should respect the dead.
               Ta phải tôn trọng những người đã chết.
d. Danh từ chỉ tên những người của dân tộc
 Ví dụ: – The Japanese work very hard
              Những người Nhật làm việc rất hăng
           – The Vietnamese are studious
              Những người Việt Nam chăm chỉ

Lịch khai giảng các khóa học tiếng Anh tại Ngoại ngữ iSUN xem tại đây

Ngoại ngữ iSUN – tiếng Anh cho mọi lứa tuổi

Nguồn:https://isun.edu.vn