Tin tức

Thứ tự của tính từ trong tiếng Anh

31/07/2020 17:55:29 Chiều

Khi có nhiều tính từ đứng trước một danh từ, ta phải theo những thứ tự sau đây: 
 1. Mạo từ, tính từ sở hữu, tính từ chỉ thị ( demonstrative ), tính từ bất định ( indefinite ) ( = some, any, several, much, many ) đi đầu.
 2. Tính từ chỉ thứ tự ( ordinal number ) đi trước tính từ chỉ số đếm ( cardinal number )

Thứ tự tính từ trong tiếng anh
Thứ tự tính từ trong tiếng anh

 3. Tính từ miêu tả đi trước tính từ chỉ màu sắc .
 4. Tính từ riêng thuộc quốc gia dân tộc đặt sau cùng.
 5. Khi một danh từ dùng như tính từ, danh từ ấy phải đặt liền trước danh từ ( mà người ta vẫn gọi là danh từ kép )
  Ví dụ: 
            – Our first three big blue American cars are expensive
              Ba chiếc xe hơi Mỹ lớn màu xanh đầu tiên của chúng tôi giá mắc

            – Many good Vietnamese radio programs will begin, next month.
              Nhiều chương trình phát thanh Việt Nam hay sẽ khởi sự, tháng sau.
   Trong trường hợp có nhiều tính từ miêu tả, ta nên để tính từ vắn trước tính từ dài, tính từ chỉ tinh thần trước tính từ chỉ vật chất.
   Ví dụ: 
               – I meet a kind tall man.
               – I see a tall, straight, dignified person.
Lịch khai giảng các khóa học tiếng Anh tại Ngoại ngữ iSUN xem tại đây

Ngoại ngữ iSUN – tiếng Anh cho mọi lứa tuổi

Nguồn:https://isun.edu.vn