Tin tức

So sánh kém nhau trong tiếng Anh

01/08/2020 10:17:50 Sáng

                                                         less + adjective + than
   Ví dụ: 
            – Girls are less intelligent than boys.
              Nữ sinh kém thông minh hơn nam sinh
            – This car is less expensive than that one.
               Xe hơi này rẻ hơn xe hơi kia
 Chú ý: Hình thức ” less…than ” không thông dụng bằng hình thức : ” not so…as ” nhất là đối với những từ vắn.
  Phụ chú: 
1. Phân từ quá khứ ( past part ) so sánh bằng hệ thức như sau:

So sánh kém nhau trong tiếng anh
So sánh kém nhau trong tiếng anh

                    as much + past part + as
       – He was as much frightened as his friend.
         Nó cũng sợ như bạn nó.
 2. Danh từ cũng có hình thức so sánh bằng nhau.
                     the same + noun + as 
  Ví dụ: 
 – An has the same address as Nam.
   An có cùng một địa chỉ như Nam.
 – The high school is in the same building as the elementary school .
   Trường Trung học cũng ở cùng một ngôi nhà như trường Tiểu học.
 – He came at the same time as I.
   Nó đến cùng lúc như tôi.
 3. ” So sánh ” với những tiếng: similar, like, alike và different.
  Hình thức I : 
                        A and B are –> alike : giống nhau
                                                  similar: giống nhau
                                                different: khác nhau 
  Ví dụ: 
           – My car and yours are alike ( or similar )
              Xe tôi và xe anh giống nhau
           – My car and yours are different
              Xe tôi và xe anh khác nhau
  Hình thức II:                                          
                                                like 
                            A is  —>     similar to              B
                                              different from
 Ví dụ: 
           – My car is like yours
             Xe tôi giống xe anh
  hoặc   – My car is similar to yours
            – My car is different from yours
              Xe tôi khác xe anh
Lịch khai giảng các khóa học tiếng Anh tại Ngoại ngữ iSUN xem tại đây

Ngoại ngữ iSUN – tiếng Anh cho mọi lứa tuổi

Nguồn:https://isun.edu.vn