Tin tức

Cách dùng đại từ sở hữu ( Possessive pronouns )

04/08/2020 11:02:52 Sáng

1. Đại từ sở hữu thay thế cho tính từ sở hữu và danh từ: poss. pron = poss.adj + noun                       
  Vậy, dùng đại từ sở hữu để khỏi phải lặp lại một danh từ.
  Ví dụ: 
I have my book, you have yours ( = your book )
You have your book, we have ours ( = our book )
We have our book, they have theirs ( = their book )
 2. Đại từ sở hữu có thể dùng như:

a. Chủ từ ( subject )
Ví dụ:
  I do not read your books, mine are sufficient (Tôi không đọc sách của anh, sách của tôi đủ rồi.)
 Bổ túc từ trực tiếp hoặc gián tiếp ( direct or indirect object )
Ví dụ: 
That pen is yours; I cannot see mine (Cái bút đó là của anh, tôi không thấy cái của tôi.)
I gave my brother a pencil, but she gave hers two pencils (Tôi cho anh tôi một cây viết chì, nhưng cô ta cho anh cô ta hai cây viết chì.

   b. Bổ túc từ cho một giới từ.
Ví dụ: 
Put your hat behind mine ! 
Hãy để cái nón anh đằng sau nón của tôi !
Chú ý: Thành ngữ of mine,… có nghĩa là one of my…
Ví dụ:
A friend of mine = one of my friends (Một trong số các bạn tôi)                 
A friend of his = one of his friend;
A friend of yours = one of your friend…
Lịch khai giảng các khóa học tiếng Anh tại Ngoại ngữ iSUN xem tại đây

Ngoại ngữ iSUN – tiếng Anh cho mọi lứa tuổi

Nguồn:https://isun.edu.vn

Possessive pronouns
Cách dùng đại từ sở hữu